Que es l'IPHES?

L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social és un institut transdisciplinar de Recerca Avançada constituït l'any 2006. Els seus objectius són realitzar programes de recerca científica des de les Ciències de la Terra i de la Vida, promoure la seva socialització i projectar-ne els resultats a una recerca social prospectiva de caire evolucionista. La Paleoecologia Humana és l'Ecologia Humana al llarg del temps. Aquesta forma d'entendre la realitat ens permet prospectar l'evolució de les societats humanes.Sobre la base de la nostra recerca també s'imparteixen activitats docents de tercer cicle a la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

D'aquesta manera els seus eixos d'activitat són la Recerca, la Docència i la Socialització del Coneixement. Des de l'IPHES es vol contribuir a la fusió de les Ciències de la Terra i de la Vida amb les Ciències Socials i aspiren a transformar la informació en formació i el coneixement en pensament amb un plantejament holístic de la realitat.

L'IPHES dedica molt d'esforç a la socialització del coneixement, realitzant de manera regular activitats com: assessoraments científics en la producció de museus, producció i itineració d'exposicions pròpies, participació en fires i mercats, activitats amb centres educatius, assessoraments científics en documentals i sèries de TV i conferències.

 L'IPHES va ser fundat a partir de la integració de personal docent i investigador reconegut internacionalment per la seva qualitat i nombre de publicacions. Aquest personal procedeix de la Universitat Rovira i Virgili i d'altres centres, i formen part de l'Equip d'Investigació d'Atapuerca (EIA Burgos, Espanya) i del projecte Guadix-Baza (Granada, Espanya).

Participant amb veu pròpia en el debat científic d’avantguarda internacional, l'IPHES és generador de coneixement en les àrees de Prehistòria i Evolució Humana. Aquest equip d'investigació és, a l'estat espanyol, el que més impacte ha obtingut durant els darrers anys a través de les seves publicacions internacionals (ISI Web of Knowledge: Journal Citation Reports). El director de l'equip d'investigació és autor de l'article científic més citat internacionalment en els últims deu anys des de les disciplines socials (Science, 1995, Lower Pleistocene hominids and artefacts from Atapuerca-TD6 (Spain), Carbonell Eudald et al).

 Durant l'últim decenni, l'equip d'investigació de l’IPHES ha publicat sobre Prehistòria i Evolució Humana articles en 39 revistes científiques de caràcter internacional, ha obtingut una mitjana de cites per article de 8,60, xifra molt notable si la comparem amb la mitjana de les universitats dels EEUU (4,19), Regne Unit (3,45) o de l'estat espanyol (2,65).

 L'equip d'investigació d'Atapuerca va ser distingit l'any 1997 amb el premi "Príncipe de Asturias" per la Investigació Científica i Tècnica